Photo of Parvex RX120L-R1203 - DC Servo-Motor

Parvex RX120L-R1203 - DC Servo-Motor

RX120L-R1203

Order code: 28914

Delivery 5-7 days

£227.00
1+
Photo of Parvex - DC Servo-Motor - RX130HR1000

Parvex - DC Servo-Motor - RX130HR1000

RX130HR1000

Order code: 24161

Delivery 5 weeks

£316.00
£303.36
1+
3+
Photo of Parvex - 0.25Nm x 3000RPM at 22V DC Servo Motor - RX120CR1000

Parvex - 0.25Nm x 3000RPM at 22V DC Servo Motor - RX120CR1000

RX120CR1000

Order code: 23427

Delivery 12 weeks

£321.00
£308.16
1+
3+
Photo of Parvex RS110M-R1000 - DC Servo-Motor

Parvex RS110M-R1000 - DC Servo-Motor

RS110M R1000

Order code: 19965

Delivery 4 weeks

£332.00
1+
Photo of Parvex RS130E-R1000 - DC Servo-Motor

Parvex RS130E-R1000 - DC Servo-Motor

RS130ER1000

Order code: 24192

Delivery 5 weeks

£399.00
£383.04
1+
3+
Photo of Parvex RS220F R1002 - DC Servo-Motor

Parvex RS220F R1002 - DC Servo-Motor

RS220F R1002

Order code: 19533

Delivery 10 weeks

£404.00
£387.84
1+
3+
Photo of Parker SSD Parvex RS240B R1000 - DC Servo-Motor

Parker SSD Parvex RS240B R1000 - DC Servo-Motor

RS240BR1000

Order code: 25752

Delivery 6 weeks

£443.12
£425.40
1+
3+
Photo of Parvex RX320ER1025 - DC Servo Motor

Parvex RX320ER1025 - DC Servo Motor

RX320ER1025

(RX320E-R1025)

Order code: 29343

Delivery 5 weeks

£456.00
£437.76
1+
3+
Photo of Parvex - DC Servo-Motor & Tacho - RX130HR1136

Parvex - DC Servo-Motor & Tacho - RX130HR1136

RX130HR1136

Order code: 29012

Delivery 5 weeks

£470.00
£451.20
1+
3+
Photo of Parvex RX120L-R1101 - DC Servo-Motor and Tacho

Parvex RX120L-R1101 - DC Servo-Motor and Tacho

RX120L-R1101

Order code: 19326

Delivery 6 weeks

£478.00
£458.88
1+
3+
Photo of Parvex RS320HR1045 - DC Servo Motor with Encoder

Parvex RS320HR1045 - DC Servo Motor with Encoder

RS320HR1045

( RS320H-R1045 )

Order code: 28532

Delivery 7 weeks

£493.00
£473.28
1+
3+
Photo of Parvex DC Servo-Motor with Tacho Encoder Special Shaft RX130HR1138

Parvex DC Servo-Motor with Tacho Encoder Special Shaft RX130HR1138

RX130HR1138

Order code: 29563

Delivery 8 weeks

£494.00
£474.24
1+
3+
Photo of 0.285Nm x 3000RPM x 4.5V AC  Economic Servo Motor, Smooth Shaft  & Brake - RX120RL1200

0.285Nm x 3000RPM x 4.5V AC Economic Servo Motor, Smooth Shaft & Brake - RX120RL1200

RX120LR1200

(RX120LR1200)

Order code: 25174

Delivery 6 weeks

£502.00
1+
Photo of Parvex RS340CR1000 - DC Servo Motor With Rear Shaft - Without Tacho or Brake

Parvex RS340CR1000 - DC Servo Motor With Rear Shaft - Without Tacho or Brake

RS340CR1000

(RS340C-R1000)

Order code: 26145

Delivery 5 weeks

£509.17
£488.80
1+
3+
Photo of Parvex DC Servo-Motor with Tacho and Encoder RX130HR1100

Parvex DC Servo-Motor with Tacho and Encoder RX130HR1100

RX130HR1100

Order code: 23508

Delivery 4 weeks

£518.95
£498.19
1+
3+