Photo of Parvex - DC Servo-Motor - RX130HR1000

Parvex - DC Servo-Motor - RX130HR1000

RX130HR1000

Order code: 24161

Delivery 5 weeks

£327.00
£313.92
1+
3+
Photo of Parvex RS110M-R1000 - DC Servo-Motor

Parvex RS110M-R1000 - DC Servo-Motor

RS110M R1000

Order code: 19965

Delivery 5 weeks

£330.00
1+
Photo of Parvex RS130E-R1000 - DC Servo-Motor

Parvex RS130E-R1000 - DC Servo-Motor

RS130ER1000

Order code: 24192

Delivery 5 weeks

£397.00
£381.12
1+
3+
Photo of Parker SSD Parvex RS240B R1000 - DC Servo-Motor

Parker SSD Parvex RS240B R1000 - DC Servo-Motor

RS240BR1000

Order code: 25752

Delivery 6 weeks

£471.38
£452.52
1+
3+
Photo of 0.285Nm x 3000RPM x 4.5V AC  Economic Servo Motor, Smooth Shaft  & Brake - RX120RL1200

0.285Nm x 3000RPM x 4.5V AC Economic Servo Motor, Smooth Shaft & Brake - RX120RL1200

RX120LR1200

(RX120LR1200)

Order code: 25174

Delivery 6 weeks

£498.00
1+
Photo of Parvex RX320ER1025 - DC Servo Motor

Parvex RX320ER1025 - DC Servo Motor

RX320ER1025

(RX320E-R1025)

Order code: 29343

Delivery 11 weeks

£514.00
£493.44
1+
3+
Photo of Parvex RX320E-R1000 DC Servo Motor

Parvex RX320E-R1000 DC Servo Motor

RX320ER1000

(RX320E DT 6V 10 3000TR)

Order code: 30468

Delivery 6 weeks

£517.00
£496.32
1+
3+
Photo of Parvex DC Servo-Motor with Tacho and Encoder RX130HR1100

Parvex DC Servo-Motor with Tacho and Encoder RX130HR1100

RX130HR1100

Order code: 23508

Delivery 5 weeks

£532.00
£510.72
1+
3+
Photo of Parvex RS340CR1000 - DC Servo Motor With Rear Shaft - Without Tacho or Brake

Parvex RS340CR1000 - DC Servo Motor With Rear Shaft - Without Tacho or Brake

RS340CR1000

(RS340C-R1000)

Order code: 26145

Delivery 5 weeks

£541.65
£519.98
1+
3+
Photo of Parker SSD Parvex RS420JR1000- DC Servo Motor

Parker SSD Parvex RS420JR1000- DC Servo Motor

RS420JR1000

Order code: 32367

Delivery 5 weeks

£542.00
£520.32
1+
3+
Photo of Parvex RX120L-R1207 DC Servo-Motor, & Brake

Parvex RX120L-R1207 DC Servo-Motor, & Brake

RX120LR1207

Order code: 25693

Delivery 5 weeks

£555.00
£532.80
1+
3+
Photo of Parvex RS220F R1100 - DC Servo-Motor and Tacho

Parvex RS220F R1100 - DC Servo-Motor and Tacho

RS220FR1100

Order code: 21021

Delivery 6 weeks

£564.00
£541.44
1+
3+
Photo of Parker SSD Parvex RS420J R1018 - DC Servo Motor

Parker SSD Parvex RS420J R1018 - DC Servo Motor

RS420JR1018

Order code: 20535

1 in stock

2+ normally 6 weeks

£600.00
1+
Photo of Parvex RS220F R1133 - DC Servo-Motor & Tacho - Replaces RE220FR1100

Parvex RS220F R1133 - DC Servo-Motor & Tacho - Replaces RE220FR1100

RS220FR1133

Order code: 23133

Delivery 8 weeks

£603.12
£579.00
1+
3+
Photo of Parker SSD Parvex RS440G R1000 - DC Servo Motor with Rear Shaft

Parker SSD Parvex RS440G R1000 - DC Servo Motor with Rear Shaft

RS440GR1000

Order code: 20720

1 in stock

2+ normally 6 weeks

£604.00
1+