Photo of WEG CFW500 G2 IP20 0.18kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 0.18kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A01P0T4NB20C2H00G2

(15572818)

Order code: 35256

1 in stock

2+ normally 15 weeks

£131.44
£125.08
£118.72
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 0.18kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 0.18kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A01P0T4NB20C2H00

(11998525)

Order code: 35249

1 in stock

2+ normally 15 weeks

£131.44
£125.08
£118.72
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 G2 IP20 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A01P6T4NB20C2H00G2

(15572826)

Order code: 35258

2 in stock

3+ normally 5 weeks

£135.16
£128.62
£122.08
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 0.37kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A01P6T4NB20C2H00

(11998527)

Order code: 35250

10+ in stock

£135.16
£128.62
£122.08
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 G2 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A02P6T4NB20C2H00G2

(15573713)

Order code: 35259

2 in stock

3+ normally 15 weeks

£148.80
£141.60
£134.40
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A02P6T4NB20C2H00

(11998541)

Order code: 30282

Delivery 15 weeks

£148.80
£141.60
£134.40
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 G2 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A04P3T4NB20C2H00G2

(15573717)

Order code: 35260

Delivery 5 weeks

£174.22
£165.79
£157.36
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C2 EMC, No I/O

CFW500A04P3T4NB20C2H00

(11998543)

Order code: 35251

Delivery 15 weeks

£174.22
£165.79
£157.36
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 G2 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

CFW500B02P6T4DB20C2H00G2

(15575367)

Order code: 35262

Delivery 15 weeks

£177.32
£168.74
£160.16
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 0.75kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

CFW500B02P6T4DB20C2H00

(11998568)

Order code: 35252

Delivery 15 weeks

£177.32
£168.74
£160.16
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 G2 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

CFW500B04P3T4DB20C2H00G2

(15575575)

Order code: 35263

Delivery 15 weeks

£212.04
£201.78
£191.52
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 1.5kW 400V 3ph AC Inverter Drive, DBr, C2 EMC, No I/O

CFW500B04P3T4DB20C2H00

(11998570)

Order code: 30283

Delivery 15 weeks

£212.04
£201.78
£191.52
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 G2 IP20 2.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC, No I/O

WEG CFW500 G2 IP20 2.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC, No I/O

CFW500A06P1T4NB20C3H00G2

(15573822)

Order code: 35261

Delivery 15 weeks

£213.90
£203.55
£193.20
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP20 2.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP20 2.2kW 400V 3ph AC Inverter Drive, C3 EMC, No I/O

CFW500A06P1T4NB20C2H00

(11998544)

Order code: 27113

Delivery 15 weeks

£213.90
£203.55
£193.20
1+
50+
100+
Photo of WEG CFW500 IP66 0.18kW 400V 3ph AC Inverter, DBr, C3 EMC, No I/O

WEG CFW500 IP66 0.18kW 400V 3ph AC Inverter, DBr, C3 EMC, No I/O

CFW500A01P0T4DB66C3H00

Order code: 34289

4 in stock

5+ normally 15 weeks

£221.65
1+