Photo of Schneider ATV12 IP20 0.18kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

Schneider ATV12 IP20 0.18kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

ATV12H018M2

Order code: 22477

Delivery 20 weeks

£131.81
1+
£142.40
1+
Photo of Schneider ATV12 IP20 0.37kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

Schneider ATV12 IP20 0.37kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

ATV12H037M2

Order code: 22478

Delivery 20 weeks

£142.40
1+
Photo of Schneider Altivar 12 0.37kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, No Filter

Schneider Altivar 12 0.37kW 115V 1ph to 230V 3ph AC Inverter Drive, No Filter

ATV12H037F1

Order code: 22475

1 in stock

2+ normally 20 weeks

£155.35
1+
Photo of Schneider ATV12 IP20 0.55kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

Schneider ATV12 IP20 0.55kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

ATV12H055M2

Order code: 22479

Delivery 20 weeks

£160.05
1+
Photo of Schneider ATV12 IP20 0.75kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

Schneider ATV12 IP20 0.75kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

ATV12H075M2

Order code: 22480

Delivery 20 weeks

£169.48
1+
£180.06
1+
Photo of Schneider ATV12 IP20 1.5kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

Schneider ATV12 IP20 1.5kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

ATV12HU15M2

Order code: 21909

Delivery 20 weeks

£244.79
1+
Photo of Schneider ATV12 IP20 2.2kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

Schneider ATV12 IP20 2.2kW 230V 1ph to 3ph AC Inverter Drive, C1 EMC

ATV12HU22M2

Order code: 22482

Delivery 24 weeks

£289.52
1+